Allt du behöver veta om vuxenutbildning - Stockholms stad (2024)

Information, kurser och utbildningar

Studier på komvux behöver ofta planeras, det gäller oavsett om en elev har tänkt läsa några enstaka kurser eller en hel utbildning.

Studie- och yrkesvägledarna på Vuxenutbildningscentrum kan hjälpa era deltagare att göra en studieplan utifrån vad deras målsättning med studierna är. De kan också stötta den som är motiverad till att börja studera, men är osäker på vad hen ska välja för utbildning. De kan även hjälpa till att planera kurser så att deltagaren att uppnå en fullständig gymnasieexamen.

Boka in ett vägledningssamtal

Generellt gäller att den som ska studera inom sfi eller komvux i Stockholms stad behöver vara folkbokförd i vår kommun.

Vem får studera sfi i Stockholms stad?

För att få läsa sfi i Stockholms stad ska sökande vara:

 • 16 år eller äldre
 • Folkbokförd i kommunen Stockholms stad
 • Ha ett fullständigt personnummer
 • Behov av att lära dig grundläggande svenska

Om den sökande är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska eleven ha uppehållsrätt samt vara bosatt i Stockholm.

Vad gäller för den som behöver studera på grundläggande eller gymnasial komvux?

Den som inte gått klart grundskolan har rätt att studera grundläggande kurser på komvux. Eleven kan då börja studera från och med juli månad det år personen fyller 20 år.

För studier på gymnasial komvux gäller att den sökande får börja studera från om med juli det år hen fyller 20 år. Sökande som redan har avslu*tad gymnasieutbildning får börja på komvux tidigare om personen vill läsa en yrkesutbildning eller komplettera sin utbildning med enstaka kurser.

Grundläggande och gymnasial komvux

 • Studier på sfi-nivå är inte berättigade till studiemedel från CSN.
 • Studier på grundläggande och gymnasial komvux är studiemedelsberättigade från CSN.

På vår webbsida kan du läsa mer om olika typer av stöd från CSN.

Studieekonomi på komvux

Studiestartsstöd – för den som är arbetslös

Studiestartsstöd är ett bidrag som den som är arbetslös kan få under en kortare tid för att läsa grundläggande och gymnasial komvux och därmed öka chanserna till jobb.

Fakta om studiestartsstödet

 • Det är ett studiebidrag – inte lån.
 • Sökande får extra tillägg om du har barn.
 • Totalt kan man få studiebidrag för 50 veckor.
 • Det går bra att studera på deltid.

Förutsättningar för att få studiestartsstödet

För att få studiestartstödet ska personen

 • vara arbetslös och varit inskriven på Arbetsförmedlingen i sammanlagt minst 6 månader under de senaste 12 månaderna innan studiestart.
 • ha en kort tidigare utbildning och har stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
 • vara 25–60 år.
 • inte ha haft studiestöd från CSN de senaste tre åren.

Är personen inskriven på Jobbtorg kan andra regler gälla. Kontakta din studievägledare på jobbtorget.

Studiestartsstöd, CSN:s webbplats

Hör av dig till oss om du har frågor om studiestartsstöd.

E-post: studiestartsstod@edu.stockholm.se

I Stockholms stad finns ett stort antal sfi-skolor som erbjuder undervisning både på dagtid och kvällstid.

Hitta alla sfi-skolor

Det finns tre olika studievägar inom sfi, 1-3. Vilken studieväg den sökande placeras på beror på den sökandes skolbakgrund. Det finns också fyra olika kurser A-D kopplade till de olika studievägarna.

Studievägar på sfi

Sfi-kurser med inriktningar mot jobb och yrke

 • Sfi-grund och sfi mot jobb passar dem som saknar eller har kort skolbakgrund. På de här kurserna läser eleverna svenska parallellt med ämnesförberedande kurser och grundläggande kurser.
  Sfi-grund
 • Sfy, svenska med yrkesinfärgning är ett förberedande utbildningspaket på sex månader som passar dem som behöver läsa mer svenska innan de kan fortsätta på en kombinationsutbildning eller yrkesutbildning.
  Sfy, svenska med yrkesinfärgning
 • Sfx, Svenska för yrkesutbildade eller akademiker är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. I dagsläget finns kurser för tio olika yrkesområden. En kan söka till sfi för yrkesutbildade om en har en akademisk utbildning eller en yrkesutbildning från annat land.
  Sfx, Svenska för yrkesutbildade eller akademiker

Den finns också en intensiv utbildning i svenska som startar på sfi-nivå och avslu*tas med Svenska som andraspråk 3 på gymnasial nivå, ”Intensiva studier i svenska”. Utbildningen har ingen yrkesinriktning. Den vänder sig till sökande som är studievana och har en längre utbildningsbakgrund. Eleven ska klara av en snabb inlärningstakt och mycket självstudier.

Kurser och utbildningar på sfi

I Stockholms stad finns ett tiotal yrkesutbildningar som integrerar kurser i svenska språket med en yrkesutbildning, de kallas kombinationsutbildningar eller kombo.

Kombinationsutbildningar som startar på sfi-nivå är för elever som läser sfi kurs C eller D på studieväg 2. Det finns också några kombinationsutbildningar som passar de som är klara med sfi, dessa utbildningar startar med grundläggande svenska som andraspråk.

Kombinationsutbildningarna är CSN-berättigade och det ingår praktik.

Kombinationsutbildningarna startar fyra gånger per år, februari, april, september och november. Sista ansökan är alltid åtta veckor innan kursstart.

Våra kombinationsutbildningar

Att läsa enstaka kurser på grundläggande och gymnasial komvux passar till exempel den som behöver

 • läsa in grundskoleämnen för att kunna läsa en gymnasial yrkesutbildning
 • komplettera för att göra klart en gymnasieexamen
 • läsa in behörighet för högre studier.

Kurser på både grundläggande och gymnasial komvux är CSN- berättigade och kan läsas på heltid eller deltid på distans eller i klassrum. Kurserna startar 10 gånger per år.

På vår webbplats finns exempel med studietakt och antal poäng. Se Studietakt och poäng”.

Så funkar komvux

Kurser på grundläggande nivå

Kurser på grundläggande nivå motsvarar kurser på högstadiet, upp till årskurs 9. Det finns svenska, engelska, matematik samt samhälls- och naturinriktade kurser.

Kurserna söks på ansökningswebben, det finns ingen sista ansökningsdag. komvux.stockholm.se

Kurser på gymnasialnivå

På komvux i Stockholms stad finns många av de kurser som ingår i gymnasieskolans olika program.

Aktuella kurser finns i vår ansökningswebb och sista ansökan är alltid åtta veckor innan kursstart. Se Kursstart och sista ansökningsdag”.
komvux.stockholm.se

Inom komvux i Stockholms stad finns ett 50-tal olika yrkesutbildningar kopplade till elva olika yrkesområden. Det finns allt från undersköterska och kock till golvläggare och VVS-montör.

Aktuella yrkesutbildningar hittar du här:

Gå en yrkesutbildning på komvux

Ansökan

Ansökan ska göras senast åtta veckor före kursstart. Yrkesutbildningarna och kurspaketen startar oftast i januari, mars, augusti och oktober. Enstaka utbildningar startar varje månad.

Ansökningswebben

Naturvetenskapligt basår

På komvux finns också möjlighet att läsa naturvetenskapligt basår inför universitets- och högskolestudier. Naturvetenskapligt basår startar i januari och i augusti.

Intensiva studier i svenska

För personer som behöver läsa mer svenska men är klara med sfi och har god studievana samt tidigare universitetsutbildning, finns ett kurspaket i svenska intensiva studier i svenska”. Kursen startar på Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 4 och pågår upp till Svenska som andraspråk 3.

Om en person inte hittar den yrkesutbildning den vill läsa i vårt utbud kan det finnas möjligheter att få ett beviljande att gå utbildningen i en annan kommun. Ansökan görs då till den kommun som har utbildningen och ansökan ska lämnas till Vuxenutbildningscentrum för godkännande.

Komvux som anpassad utbildning riktar sig till vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Utbildningen omfattar utbildning på grundläggande och gymnasial nivå.

På den grundläggande nivån motsvarar utbildningen den som ges i grundsärskolan inklusive träningsskolan. På gymnasial nivå motsvarar utbildningen den som ges i gymnasiesärskolans nationella program. För utbildningen finns det nationella kurser och orienteringskurser. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, kan ingå som en del av utbildningen.

Stockholms stad erbjuder komvux som anpassad utbildning på vår skola Komvux Rosenlund. Här finns kurser på sfi-nivå, grundläggande nivå, gymnasiesärnivå och lärlingsutbildningar.

Komvux Rosenlund

Den arbetssökande som skickar ett personligt brev till någon av Stockholms stads funktionsbrevlådor har störst chans att få en praktikplats eller få en BEA-anställning i någon arbetsmarknadsåtgärd.

Det finns många ingångar till staden, men det är viktigt att kontrollera att den man kontaktar har befogenheter! Ett tips är funktionsbrevlådorna som varje förvaltning och bolag har. Hemsidan är bästa ingången.

Stockholms stads organisation

Hos Vuxenutbildningscentrum får sökande information om vuxenutbildning och hjälp med att ansöka till komvux och sfi.

Hos Vuxenutbildningscentrum kan personer som är folkbokförda i Stockholms stad få

 • information om studier
 • möjlighet att testa kunskaper i svenska, svenska som andraspråk, engelska och matematik inför dina komvuxstudier
 • studievägledning och hjälp att planera studier
 • hjälp med ansökan till sfi och komvux.

Vuxenutbildningscentrum ansvarar för central antagning till komvux och sfi i Stockholms stad.

Vuxenutbildningscentrum

Har du frågor kring de olika utbildningar så är du välkommen att kontakta oss! Vi har olika kontaktvägar beroende på din fråga.

Boka tid med studie- och yrkesvägledare

Om du vill boka en tid för vägledningssamtal för din deltagare kan du använda vårt webbformulär.

Boka tid hos studie- och yrkesvägledare

Anmälan till sfi

För anmälan till sfi kan du mejla till sfi@edu.stockholm.se eller ringa 08-508 35 400.

Telefontid har vi måndag, tisdag, torsdag och fredag klockan 09.00–11.00.

Frågor om sfi, kombinationsutbildningar eller sfx

Har du frågor om sfi, kombinationsutbildningar eller sfx kan du mejla till våra studie- och yrkesvägledare på sfi på sfisyv@edu.stockholm.se eller ringa 08-508 35 400.

Telefontid har vi måndag, tisdag och torsdag klockan 09.00-11.00.

Frågor om grundläggande eller gymnasiala kurser och kurspaket

Har du frågor om grundläggande eller gymnasiala kurser eller kurspaket kan du mejla till komvux@edu.stockholm.se eller ringa 08-508 35 400.

Telefontid har vi måndag, tisdag och torsdag klockan 09.00–11.00 och 13.00–15.00.

Chatta med studie- och yrkesvägledare

Chatten är öppen måndag, tisdag och torsdag klockan 10.00–11.00 och 13.00–14.00.

Chatta med en studie- och yrkesvägledare

Övriga frågor

Har du övriga frågor som rör samverkansupplägget mellan leverantör och vuxenutbildningscentrum eller webbformuläret för tidsbokning kan du kontakta:

Simon Tingström
E-post:
simon.tingstrom@edu.stockholm.se

Therese Niklasson
E-post:
therese.niklasson@edu.stockholm.se

Jobbtorg Stockholm och socialtjänsten

Vissa personer står längre från arbetsmarknaden och behöver i högre grad en kombination av insatser från flera olika aktörer för att kunna närma sig arbetsmarknaden. Det finns därför behov av att samverka kring individen, att planeringen ska fungera och individen få rätt stöd.

Jobbtorg Stockholm

På Jobbtorg Stockholm får personer stöd och coachning för att de ska hitta ett jobb eller utbildning. Deltagare över 30 år ska ha försörjningsstöd från socialtjänsten för att delta medan personer mellan 16 och 29 år som varken arbetar eller studerar är välkomna till Jobbtorg Stockholm även om de inte får försörjningsstöd.

Stort behov av samverkan kring individen

Om du som leverantör kommer i kontakt med en person som uppbär försörjningsstöd så är det viktigt att samplanera med stadsdelsförvaltningarna så att personens försörjning inte riskeras.

Alla försörjningsstödstagare har inte kontakt med jobbtorg utan är endast aktuella inom enheterna för ekonomiskt bistånd. Därför finns det behov av samverkan både med Jobbtorg och stadsdelsförvaltningarna.

Rapportering till enheten för försörjningsstöd

Enheterna för ekonomiskt bistånd kommer att efterfråga den planering som upprättas mellan individen och leverantören och du behöver därför säkerställa deltagande i aktiviteter och följa upp progression. Med utgångspunkt i kommunens ansvar för ekonomiskt bistånd behöver kommunen ta del av planering av insatser och schema.

Den arbetssökande är informationsbärare

Den arbetssökande ansvarar för:

 • Att överlämna sin individuella planering som upprättas hos leverantören till enheten för ekonomiskt bistånd.
 • Att delge övrig information som påverkar planeringen hos leverantör respektive kommun.

Trepartssamtal mellan individ, kommun och leverantör kan bokas:

 • i de fall det finns behov av att säkerställa en bra övergång till leverantören för arbetssökande som har fått insatser via jobbtorg.
 • vid behov av förtydliganden kring individens planering.

Kontaktinformation

AFsamverkan.amf@stockholm.se

Människor som av olika skäl inte kan försörja sig själva kan ansöka om ekonomiskt bistånd. Huvuduppgiften för kommunen är att den enskilde ska få hjälp så att hen klarar sig utan ekonomiskt bistånd, det vill säga ges hjälp till egen försörjning.

Vid varje ansökan om ekonomiskt bistånd görs varje månad en individuell prövning av rätten till bistånd.

Viktiga samarbetspartners är Jobbtorg, Arbetsförmedlingen, sjukvården och andra enheter inom socialtjänsten.

Ekonomiskt bistånd

Personer som har en långvarig psykisk funktionsnedsättning kan få stöd från socialtjänsten för att klara sitt vardagsliv. Den enskilde ansöker om stöd från den stadsdelsförvaltning där hen bor. Stödet riktar sig till vuxna personer, i huvudsak mellan 20-64 år. Insatserna syftar i huvudsak till att ha ett fungerade boende och en meningsfull sysselsättning. De vanligaste insatserna är:

 • Boendestöd
 • Sysselsättning
 • Stödboende
 • Bostad med särskild service
 • Hem för vård och boende
 • Försöks- eller träningslägenhet

Läs gärna mer om vad de olika insatserna innebär. På hemsidan finns också information om anhörigstöd, och om hur en ansökan går till.

Funktionsnedsättning

Personer med missbruk och beroende kan få vård- och stödinsatser genom socialtjänsten. Stödet riktar sig till vuxna personer som är 18 år och äldre. Det finns ingen övre åldersgräns. De flesta vuxen-/missbruksenheter i staden handlägger ärenden från 20 år och uppåt, vilket innebär att ärenden för personer som är 18-20 år handläggs på barn- och ungdomsenhet.

Den enskilde ansöker om stöd från den stadsdelsförvaltning som personen tillhör alternativt från socialförvaltningens enhet för hemlösa. Socialtjänsten utreder därefter ansökan och fattar antingen ett bifalls- eller ett avslagsbeslu*t.

Inom ramen för socialtjänstlagen (SoL) kan den enskilde ansöka om vård- och stödinsatser för sitt missbruk av alkohol, andra beroendeframkallande medel och spel om pengar. Lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) möjliggör under vissa förutsättningar tvångsvård av vuxna som missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel.

Vanligt förekommande insatser enligt socialtjänstlagen är:

 • Behandling i öppenvård och slu*tenvård
 • Olika former av boendeinsatser
 • Boendestöd
 • Case management

Missbruk och beroende

Vuxna personer som utsätts eller utsätter andra för våld i nära relation eller våld i en hederskontext kan ansöka om stöd. Barn och unga är också en del av målgruppen men hanteras i praktiken inom verksamhetsområde barn och unga inom socialtjänsten.

Varje stadsdel har ett Relationsvåldsteam (RVT) som utreder och beslu*tar om stöd enligt socialtjänstlagen. Det stöd som ges är främst samtalsstöd och skyddat boende.

Viktiga samverkansaktörer är Relationsvåldscentrum (RVC), barn och unga, ekonomiskt bistånd, skyddade boenden och polisen. Till stadens fyra RVC kan personer från 18 år och äldre vända sig för att få stöd och behandling individuellt eller i grupp. Det finns möjlighet till fem samtal utan beslu*t om stöd, därefter inleds utredning och insatsen blir efter beslu*t biståndsbedömd.

Våld i nära relationer

Stockholms stads program mot våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, prostitution, människohandel för sexuella ändamål samt sexuellt våld oberoende relation 2021–2025 (start.stockholm)

Allt du behöver veta om vuxenutbildning - Stockholms stad (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Zonia Mosciski DO

Last Updated:

Views: 6547

Rating: 4 / 5 (51 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Zonia Mosciski DO

Birthday: 1996-05-16

Address: Suite 228 919 Deana Ford, Lake Meridithberg, NE 60017-4257

Phone: +2613987384138

Job: Chief Retail Officer

Hobby: Tai chi, Dowsing, Poi, Letterboxing, Watching movies, Video gaming, Singing

Introduction: My name is Zonia Mosciski DO, I am a enchanting, joyous, lovely, successful, hilarious, tender, outstanding person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.