Så funkar komvux - Stockholms stad (2024)

Vanliga frågor och svar

Planerar du att studera, studerar du nu eller har du studerat? Här har vi samlat svar på frågor som vi ofta får.

Du som är folkbokförd i Stockholms stad är behörig till komvux från 1 juli det år du fyller 20. Om du kommer att fylla 20 samma år som du vill starta dina studier, kan du söka till höstterminens kursstarter. Om du har gymnasieexamen eller studiebevis kan du söka även om du är yngre än 20 år.

Är du folkbokförd i en annan kommun än Stockholm är det din hemkommun som bestämmer om du får studera på komvux i Stockholms stad. När du har sökt en kurs i Stockholms stad, skriv ut ansökan och lämna den till vuxenutbildningen i kommunen där du är folkbokförd.

Är du folkbokförd i Stockholms stad men vill söka till vuxenutbildningen i en annan kommun? På den här sidan kan du läsa om hur du ansöker.

Guidesida: Ansökan till komvux i annan kommun

Alla kurser har poäng som ligger till grund för att räkna ut ditt studiestöd. På komvux kan du läsa kurser som är 50, 100 eller 200 poäng.

Exempel på studietakt
StudietaktExempel
100 %
 1. En kurs på 200 poäng under 10 veckor eller
 2. två kurser på 100 poäng under 10 veckor.

Varje vecka läser du minst 20 poäng. Heltidsstudier innebär att du studerar ungefär 40 timmar i veckan.

75 %
 1. En kurs på 150 poäng under 10 veckor eller
 2. en kurs på 100 poäng och en kurs på 50 poäng under 10 veckor.

Varje vecka läser du 15–19 poäng. Det innebär att du behöver studera ungefär 30 timmar i veckan.

50 %
 1. En kurs på 100 poäng under 10 veckor.

Varje vecka läser du 10–14 poäng. Halvtidsstudier innebär att du studerar ungefär 20 timmar i veckan.

Du kan välja att studera på tre olika studieformer; schemalagd undervisning i klassrum med lärare, självstudier via dator på distans, eller en lärlingsutbildning.

Klassrum

För dig som vill att studierna ska vara sociala, som vill ha mer stöd av din lärare och av skolans rutiner. Hur ditt schema ser ut beror på din skola har lagt upp undervisningen.

Distans

För att läsa våra komvuxkurser på distans behöver du ha en aktiv e-postadress, och du behöver kunna:

 • använda internet
 • ladda upp filer
 • ha tillgång till program som Word.

Prov och vissa moment är oftast på plats i skolans lokaler.

Det är fler elever som hoppar av sina kurser eller som inte får godkända betyg i matte än i något annat ämne. Här kan du läsa hur du förbereder dig för att klara mattekursen.

Förbered och planera dina matematikstudier

Du som studerar på komvux får betyg på varje kurs du avslu*tar.

Betygsskala

Betygsskalan har två steg, Godkänt och Icke godkänt.

Betygsutskrifter

Skolan där du läst kursen utfärdar betyg, och de hjälper dig med betygsutskrifter.

Äldre betyg

Här beställer du betyg om du studerat och fått betyg på komvux i Stockholms stad före 1 juli 2016.

Beställ betygsutskrift

Du som studerar på komvux får betyg på varje kurs du avslu*tar.

Betygsskala

Betygsskalan är sexgradig med fem godkända steg: A, B, C, D och E är godkänt, och F är icke godkänt. A är högsta betyg. På Skolverkets webbplats kan du läsa merom betyg och betygssättning.

Betygsutskrifter

Har du läst en kurs och fått betyg på en skola som vid dagens datum har avtal med Stockholms stad ska du beställa betyget direkt av den skolan.

Kontaktuppgifter till våra skolor

Skolorna som listas nedan har inte längre avtal med Stockholms stad eller så har de inte avtal för hela sitt utbud av kurser och kurspaket.

Det betyder att om du läst på en av skolorna nedan och inom eventuellt område ska du beställa ditt betyg från oss.

 • Bergstrands (tidigare Yrkesplugget) - alla utbildningsområden
 • InfoKomp - alla utbildningsområden
 • Veldi - alla utbildningsområden
 • Iris Hadar (tidigare Competens)
 • Eductus - vård och omsorg samt grundläggande kurser
 • Hermods - gymnasiala teoretiska kurser, vård och omsorg och barn och fritid
 • Lernia - industri och vård och omsorg
 • Movant - hantverk och VVS
 • Astar - gymnasiala teoretiska kurser

Beställ betygsutskrift om du läst på en av skolorna ovan

Äldre betyg

Här beställer du betyg om du studerat och fått betyg på komvux i Stockholms stad före 1 juli 2016.

Beställ betygsutskrift

Nej du kan inte anmäla dig efter sista ansökningsdag. Det finns inga restplatser. Vuxenutbildningen i Stockholm har flera intagningsperioder per år. Efter sista ansökningsdag till gymnasiala kurser är du istället välkommen att söka till nästa kursstart.

Söker du till grundläggande nivå finns det ingen sista ansökningsdag. Du kan söka när som helst under året och starta dina studier så snart en plats och kursstart kan erbjudas.

Så funkar komvux - Stockholms stad (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Terrell Hackett

Last Updated:

Views: 6549

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Terrell Hackett

Birthday: 1992-03-17

Address: Suite 453 459 Gibson Squares, East Adriane, AK 71925-5692

Phone: +21811810803470

Job: Chief Representative

Hobby: Board games, Rock climbing, Ghost hunting, Origami, Kabaddi, Mushroom hunting, Gaming

Introduction: My name is Terrell Hackett, I am a gleaming, brainy, courageous, helpful, healthy, cooperative, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.